YOMRA BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI


 

 

           Trabzon ili, Yomra ilçesi, Sancak Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan taşınmazın Belediyemiz mülkiyetindeki bağımsız bölümleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Artırma usulü ile satılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S. No

Mahalle/

Mevki

Ada/

Parsel

Tapu Alanı

(m2)

Cinsi

Bağımsız Bölüm Yüzölçümü (m2)

Hisseye isabet eden

(m2)

İmar Durumu/ Bağımsız Bölüm

Muhammet Bedeli (TL)

Geçici Teminat

1

Sancak Mah.

Hükümet Cd.

9/12

263,82

Büro

70,72 m2

18,13

Ticari/

1.kat 6 nolu b.

170.000,00

5.100,00

2

Sancak Mah. Hükümet Cd.

9/12

263,82

Büro

70,12 m2

18,13

Ticari/

1.kat 7 nolu b.

170,000,00

5.100,00

3

Sancak Mah. Hükümet Cd.

9/12

263,82

Daire

93,50 m2

18,13

Konut/

3.kat 10 nolu b.

125.000,00

3.750,00

4

Sancak Mah. Hükümet Cd.

9/12

263,82

Daire

93,50 m2

18,13

Konut/

3.kat 11 nolu b.

125.000,00

3.750,00

5

Sancak Mah.  Hükümet Cd.

9/12

263,82

Daire

93,50 m2

18,13

Konut/

4.kat 12 nolu  b.

125.000,00

3.750,00

6

Sancak Mah. Hükümet Cd.

9/12

263,82

Daire

93,50 m2

18,13

Konut/

4.kat 13 nolu b.

125.000,00

3.750,00

7

Sancak Mah. Hükümet Cd.

9/12

263,82

Daire

115 m2

33,23

Konut/ Çatı katı 14 nolu

130.000,00

3.900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. İhale 11 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 11:00’de Belediye Hizmet Binasındaki Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.  İhaleye katılabilme şartları için gereken belgeler ihale günü saat 10.00‘a kadar Yomra Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

 

  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN :

1- Nüfus cüzdan sureti,

2- İkametgah belgesi,

3- Geçici teminatı yatırdığına dair belge,

4-Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

5- Şartname aldığına dair belge,(150,00 TL)

6- Yomra Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN :

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret

Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili

makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3-Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye

katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6- Geçici teminatı yatırdığına dair belge,

7- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

8- Şartname aldığına dair belge,(150,00 TL)

9- Yomra Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

 

2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

2.1. İhale dokümanı, mesai saatleri dahilinde 150,00.-TL ücret ile Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

2.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3.Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

    3.1. İdarenin;

  a) Harcama yetkilileri,

 b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

 d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

    3.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83, 84 ve 85’inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

 

3) Geçici teminat banka mektubu veya Belediye Veznesine yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı, ihale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

4) İhale Kısmi tekliflere açıktır.

5) İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç 11 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

6) İhale, İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

7) Yomra Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

 


25.05.2018 15:38:41     1190

İletişim

  • Trabzon Caddesi Merkez Camii Yanı
    Yomra/TRABZON
  • (0462) 341 11 33 - 34 - 35 - 36
  • (0462) 341 27 53
  • bilgi@yomra.bel.tr
İbrahim SAĞIROĞLU
Belediye Başkanı